לשתף זה כיף:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on whatsapp
Share on tumblr

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

עבירות נשק

ניסיון רב בייצוג חשודים ונאשמים בכל סוגי עבירות הנשק.

מהן עבירות נשק ומה העונש הקבוע לצידן בחוק?
הרוכש או המחזיק נשק בלא רשות על פי דין להחזקתו, דינו – מאסר שבע שנים. אולם אם היה הנשק חלק, אבזר או תחמושת כאמור, דינו – מאסר שלוש שנים.

הנושא או מוביל נשק בלא רשות על פי דין לנשיאתו או להובלתו, דינו – מאסר עשר שנים. אולם אם היה הנשק חלק, אבזר או תחמושת, דינו – מאסר שלוש שנים.

סעיפים אלו לא יחולו על מי שעבר את העבירות בשל כך בלבד שלא שילם את האגרה לחידוש רשיונו או שלא חודשה תעודת הרשאתו אף שלא היתה מניעה לחידושה, הכל בהתאם לחוק כלי היריה, תש"ט–1949, או התקנות על פיו.

המייצר, מייבא או מייצא נשק או הסוחר בו או עושה בו כל עסקה אחרת שיש עמה מסירת החזקה בנשק לזולתו בין בתמורה ובין שלא בתמורה, בלא רשות על פי דין לעשות פעולה כאמור, דינו – מאסר חמש עשרה שנים.

הרשאי על פי דין למכור או למסור נשק והוא מוכרו או מוסרו לאדם שאינו רשאי על פי דין להחזיק בו, דינו – מאסר חמש עשרה שנים; סבר המוכר או המוסר, כתוצאה מבדיקה רשלנית, שהוא מוכר או מוסר נשק למי שרשאי על פי דין להחזיק בו – דינו מאסר שלוש שנים.

מה נחשב כנשק?
בסעיף זה, "נשק"

  • כלי שסוגל לירות כדור, קלע, פגז, פצצה או כיוצא באלה, שבכוחם להמית אדם, וכולל חלק, אבזר ותחמושת של כלי כזה;
  • כלי שסוגל לפלוט חומר הנועד להזיק לאדם, לרבות חלק, אבזר ותחמושת לכלי כאמור ולרבות מכל המכיל או שסוגל להכיל חומר כאמור ולמעט מכל גז מדמיע כהגדרתו בחוק כלי היריה, תש"ט–1949;
  • תחמושת, פצצה, רימון או כל חפץ נפיץ אחר שבכוחם להמית אדם או להזיק לו, לרבות חלק של אחד מאלה.

מקום שנמצא בו נשק, רואים את מחזיק המקום כמחזיק הנשק כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר. תעודה החתומה בידי קצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה והיא מאשרת שחפץ פלוני הוא נשק, תשמש ראיה לדבר, כל עוד לא הוכח היפוכו; אולם הנאשם זכאי להזמין את חותם התעודה לחקירה, ואם עשה כן, לא תשמש התעודה ראיה אלא אם חותם התעודה נענה להזמנה; בית המשפט חייב להודיע לנאשם על זכותו להזמין את חותם התעודה לחקירה.

שיקולי ענישה והרשעה בעבירות נשק
זה מכבר עמדו בתי המשפט על הסיכונים הנגרמים לחברה כתוצאה מהחזקת נשק שלא כדין, הפצת נשק שלא כדין, מכירת תחמושת שלא כדין וכיוצא בכך.

לא בכדי קבע המחוקק עונשים מרתיעים למבצעי עבירות של סחר בנשק בפרט ועבירות נשק בכלל. המחוקק הביע כוונתו המוצהרת, היא להרתיע עברייני נשק פוטנציאליים מלבצע עבירות נשק, אשר מסוכנות לכשעצמן, ובהן טמון סיכון פוטנציאלי נוסף רחב היקף, שמא ייעשה בהם שימוש על ידי גורמים פליליים או על ידי גורמים שיפעלו באמצעות אותו נשק נגד בטחון המדינה ותושביה.

נחשדת או הואשמת בעבירות נשק?
אין להקל בכך ראש כלל וכלל. יש להיוועץ בעורך דין הבקיא במטריה הספציפית של עבירות הנשק, אשר ילווה אותך לכל אורך ההליך. בשל מדיניות החמרת הענישה עם עברייני הנשק, יש להקפיד שלא להיוותר בלא טיפול משפטי מקצועי צמוד לכל אורך ההליך בכל הנוגע לעבירות נשק, מתחילו ועד סופו.

גלילה לראש העמוד